billboard
Мэдээллийн нууцлалын нөхцөл

Шинэчилсэн: 2021/02/02
Киносан сайт нь хэрэглэгчийн хувийн нууцыг хамгаалж ажиллана. Компанийн нууцлалын бодлого нь манай цахим хуудас болон системийн бүх хэрэглэгчдэд хамааралтай. Энэхүү нөхцөл (цаашид “нууцлалын нөхцөл” гэх) нь компани хэрхэн мэдээлэл боловсруулж, цаашид ашиглах, түүний нууцлалыг хадгалах, тайлбарлах зорилготой юм. Нууцлалын нөхцөл нь компанийн үйлчилгээний нөхцөлийн нэг хэсэг болно.
1. Цуглуулах мэдээлэл
1.1 Компани нь энэхүү нөхцөлийн 3 дахь хэсэгт заасан зорилгоор хэрэглэгчдийн хувийн, ерөнхий, саармагжуулсан мэдээллийг цуглуулж болно.
1.1.1 Хувийн мэдээлэл гэдэг нь хэрэглэгчийн овог нэр, и-мэйл хаяггэх мэт системд нэвтрэхэд, мөн платформ ба Хэрэглэгч нар хоорондоо холбоо барихад шаардлагатай мэдээлэл юм.
1.1.2 Ерөнхий мэдээлэл гэдэгт хэрэглэгчийн системийг ашиглах үед үүссэн үйл ажиллагааны болон бусад мэдээлэл багтана.
1.1.3 Саармагжуулсан мэдээлэл гэдэгт тухайн хүнийг тодорхойлон таних боломжгүй, нууцлалгүй (not encrypted) мэдээллийг ойлгоно.
1.2 Компанийн үйлчилгээг хэрэглэснээр хэрэглэгч нь эдгээр мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах болон компаниaс хамтрагч этгээдтэй хуваалцах зөвшөөрлийг компанид сайн дураараа өгсөн болно.
1.3 Компани нь хэрэглэгчийн зөвшөөрсөн мэдээллийг энэхүү нөхцөлийн 1.2-т зааснаас өөр бусад этгээдэд задруулахгүй.
1.4 Систем ашиглалтын хүрээнд үүссэн идэвхгүй болон идэвхтэйгээр хэрэглэгдэж байгаа бүх мэдээлэл нь компанийн өмч байна.
1.5 Компани энэ мэдээллийг хэрэглэгчийн тухай бусад өөр сувгаас авсан мэдээлэлтэй холбон нэгтгэж болно.
1.6 Эдгээр мэдээллийг боловсруулах, ашиглах, хуваалцах бүх явц энэ нууцлалын нөхцөлийн дагуу Монгол улсын хуулийн хүрээнд зохицуулагдана.
2. Бусад ерөнхий мэдээлэл
2.1 Компани нь цахим хуудас ашиглаж байгаа хэрэглэгчийн төхөөрөмжийн загвар, вэб хөтчийн төрөл, үйлдлийн систем, интернэт протокол (IP), домэйн нэр зэргийг цуглуулах боломжтой. Хэрэв хэрэглэгч ухаалаг утас ашиглаж байгаа бол хэрэглэгчийн гар утасны үйлдлийн системийн мэдээллийг авч болно. Компани энэ мэдээллийг хэрэглэгчийн тухай бусад мэдээлэлтэй холбон нэгтгэж болно.
2.2 Үйлчилгээний үзүүлэлтийг хянах, системд дүн шинжилгээ хийх, үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор Google Analytics гэх мэт хөндлөнгийн дүн шинжилгээ хийх үйлчилгээ ашигласны хүрээнд бий болсон мэдээллийг цуглуулж болно.
3. Хэрэглэгчийн мэдээллийг ашиглах
3.1 Компани дараах зорилгоор хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг ашиглаж болно.
3.1.1 Системд бүртгүүлэх, үйлчилгээ үзүүлэх
3.1.2 Платформ хэрэглэгч хоёрын хоорондын харилцаа холбоог сайжруулах
3.1.3 Хэрэглэгчдийн үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэх
3.1.4 Хэрэглэгчдэд үйлчилгээний талаар мэдээлэл болон имэйл илгээх
3.1.5 Компанийн болон хамтрагчийн нэрийн өмнөөс сурталчилгааны мэдээлэл, санал болон бусад мэдээллийг илгээх
3.1.6 Хэрэглэгчдэд сонирхолтой болон хэрэгтэй байх боломжтой гуравдагч этгээдийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэх
3.1.7 Цахим хуудас, апп болон үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг дээшлүүлэх, дотоод үйл ажиллагааг сайжруулах
3.1.8 Үйлчилгээнд дүн шинжилгээ хийх, хэрэглэгчдийн өгөгдөлд судалгаа явуулах
3.1.9 Урьдчилан сэргийлэх, эсвэл залилан, аюулгүй байдал, гэмт хэргийн илрүүлэлтэд хуулийн байгууллагатай хамтран ажиллах
3.1.10 Үйлчилгээтэй холбоотой техникийн асуудлыг шийдвэрлэхэд
3.2 Компани дараах зорилгоор ерөнхий  мэдээллийг ашиглаж болно
3.2.1 Цахим хуудас, апп болон үйлчилгээг сайжруулах
3.2.2 Үйлчилгээний төрөл дээр суурилсан, хэрэглэгчдэд ашигтай бусад зориулалтат мэдээлэл болон бүтээгдэхүүн санал болгох
4. Мэдээллийг хуваалцах, дамжуулах
4.1 Хэрэглэгч нь энэ нууцлалын нөхцөлд тодорхойлсноор хэрэглэгчийн тухай цуглуулсан хувийн мэдээллийг ашиглахыг компанид зөвшөөрөх хүсэлгүй бол апп болон үйлчилгээнээс татгалзах эрхтэй.
4.2 Компани нь мэдээлэл боловсруулах, үйл ажиллагааны зөвлөгөө авах, и-мэйл үйлчилгээ авах гэх мэт зорилгоор гуравдагч этгээдтэй хамтран ажиллах хүрээнд хэрэглэгчдийн мэдээллийг бусадтай хамтран ашиглаж болно.
4.3 Компани нь эрх бүхий байгууллагын зүгээс албан ёсоор шаардсан тохиолдолд хэрэглэгчийн мэдээллийг хуваалцах үүрэгтэй бөгөөд энэ тохиолдолд хэрэглэгчид урьдчилан мэдэгдэх эсвэл хэрэглэгчээс зөвшөөрөл авах шаардлагагүй.
4.4 Компани нь өөрийн хэрэглэгчдэд эрсдэлтэй байдал үүсэхээс сэргийлэх, эсвэл эрсдэлтэй байдал үүссэн гэж үзсэн тохиолдолд хэрэглэгчийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах зорилгоор хэрэглэгчтэй холбоо барих эрхтэй болно.
4.5 Компани саармагжуулсан мэдээллийг гуравдагч этгээдтэй нэгтгэсэн байдлаар хуваалцаж болно.
5. Мэдээллийн өмчийн шилжилт
5.1 Компани өөр компанитай нэгдэх, худалдан авах, эсвэл компаний хөрөнгийг худалдах тохиолдолд хэрэглэгчийн мэдээлэл хуулийн дагуу зохих этгээдийн мэдэлд шилжинэ.
5.2 Энэ тохиолдолд компани хэрэглэгчдэд мэдэгдэнэ. Энэ талаар хэрэглэгчээс урьдчилан зөвшөөрөл авах шаардлагагүй.
6. Хэрэглэгчийн сонголтууд
6.1 Үйлчилгээг хэрэглэснээрээ хэрэглэгч компани өөртэй нь маркетингийн зорилгоор холбоо барих болон зар сурталчилгааны материал явуулахыг зөвшөөрсөн болно. Сурталчилгааны материалыг и-мэйл,  апп-р дамжуулан хүргэж болно.
6.2 Хэрэглэгч нь апп дахь өөрийн бүртгэлийн мэдээллээ өөрчлөх замаар хувийн мэдээллээ шинэчилж болно.
7. Мэдээллийн аюулгүй байдал, өгөгдөл хадгалах, устгах
7.1 Компани хэрэглэгчийн мэдээллийг зөвшөөрөлгүй хандалтаас хамгаалах зориулалттай бүх боломжийн, цахим болон биет хамгаалалтуудыг хэрэглэн ажиллана.
7.2 Тодорхой хэрэглэгчийн мэдээллийг хадгалах, эсвэл тодорхой хугацаанд шаардлагыг хангасны дараа мэдээлэл устгах эсвэл цаашид хадгалах эрхийг компани эзэмшинэ. Жишээ нь: компани хууль бус үйлдлийг илрүүлэх эсвэл төстэй зорилгоор хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг хугацаагүйгээр хадгалж болно.
7.3 Компани ямар нэгэн хувийн мэдээллийг устгах үед энэ нь компанийн идэвхтэй мэдээллийн сангаас устсан ч компанийн архивт байж болно.
8. Нууцлалын нөхцлийн өөрчлөлт
8.1 Компани энэхүү нууцлалын нөхцлийг ямар ч үед хэрэглэгчээс урьдчилан зөвшөөрөл авах шаардлагагүйгээр өөрчлөх, нэмэх эсвэл хасах эрхтэй.
8.2 Компани энэхүү нууцлалын нөхцөлд ямар нэгэн өөрчлөлт орсон тохиолдолд хэрэглэгчид мэдэгдэнэ.
8.3 Ийнхүү нэмэлт өөрчлөлт оруулсан нууцлалын нөхцөл нь цахим хуудсанд тавигдсан өдрөөс  эхлэн хүчинтэй болно.
9. Нууцлалын нөхцлийг хүлээн зөвшөөрөх
9.1 Хэрэглэгч нь манай үйлчилгээнд бүртгэлтэй эсэхээс үл хамааран манай цахим хуудас, апп болон платформыг ашиглах, эсвэл манай цахим хуудас, апп болон платформоос мэдээлэлийг шууд болон дамжуулан авах зэргээр ашигласнаараа энэ нууцлалын нөхцлийг уншиж, хүлээн зөвшөөрснөө илэрхийлсэн болно. Ингэснээр энэхүү нөхцөлүүдийг бичгэн хэлбэрээр хүлээн зөвшөөрч, гарын үсэг зурж байгаатай адил хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзнэ.
Харин энэхүү Ашиглах болон Нууцлалын Нөхцөлийн аль нэг зүйл заалтыг зөвшөөрөхгүй байгаа бол Платформд нэвтрэхгүй буюу ашиглахгүй байх, мөн Платформыг ашиглахаа даруй зогсоож, түүнээс гарахыг зөвлөж байна.